Algemene voorwaarden van Rosie Tanner Education Consultant, gevestigd te Amersfoort gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. De onderstaande tekst is van toepassing vanaf 1 januari 2018.

1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen bedrijven behorend tot Rosie Tanner Education Consultant en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

2. Toepassing

2.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Rosie Tanner Education Consultant ten behoeve van opdrachtgever.

2.2         Eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Rosie Tanner Education Consultant schriftelijk zijn aanvaard.

2 .3        In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigende bepalingen, volledig van kracht.

3. Aanbieding en aanvaarding

3.1         Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rosie Tanner Education Consultant, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Rosie Tanner Education Consultant een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.2         Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.

3.3         Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover Rosie Tanner Education Consultant beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.4         Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Rosie Tanner Education Consultant zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Rosie Tanner Education Consultant bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

4. Inschrijfvoorwaarden opleidingstrajecten Rosie Tanner Education Consultant, Annulering overeenkomst

4.1         U kunt zich aanmelden bij een opleidingstraject of workshop van Rosie Tanner Education Consultant door middel van het (online) inschrijfformulier. Dit formulier kan zowel online, per post als per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) worden verzonden.

4.1.1      U kunt zich aanmelden bij een scholingstraject van Rosie Tanner Education Consultant door middel van e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of een telefoongesprek (+31-6-28745670).

4.2         Op de achterzijde van het aanmeldformulier staan de inschrijfvoorwaarden vermeld.

4.3         Wij hanteren een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw aanmeldformulier, om uw inschrijving (kosteloos) ongedaan te maken.

  1. 4. 4 Bij over - aanmelding plaatsen we je/u op een wachtlijst. Daarvan krijgt je/u direct bericht. Als er iemand afvalt dan word je/u benaderd in volgorde van aanmelding.

4.5         Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding of scholingstraject. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Rosie Tanner Education Consultant bijgeschreven te zijn.

4.6          Indien uw inschrijving voor een cursus ongedaan moet worden gemaakt of het scholingstraject moet worden geannuleerd:

  1. Hanteren we een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw aanmeldformulier, om uw inschrijving (kosteloos) ongedaan te maken (zie 4.3).
  2. Na de onder 4.6 a. genoemde 14 dagen berekenen wij tot 60 dagen voor het begin van de opleiding €200-, -- administratiekosten, voor het begin van een scholingstraject €500-.
  3. Tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding berekenen we een bedrag van 50% van het totaalbedrag van de offerte in geval van annulering door de opdrachtgever(s).
  4. Na de onder 4.6 c. vermelde 30 dagen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.7         Uiterlijk twee weken voordat een opleiding of cursus begint, beslissen wij, op basis van het aantal aanmeldingen of de opdracht (opleiding, workshop, training, enz.) doorgaat. Mocht onverhoopt de opleiding niet door kunnen gaan, dan ontvangt je/u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we in dat geval terug.

5. Uitvoering van een opdracht

5 .1        Rosie Tanner Education Consultant zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5 .2        Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Rosie Tanner Education Consultant.

5 .3        De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Rosie Tanner Education Consultant en opdrachtgever.

5 .4        Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Rosie Tanner Education Consultant zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

6. Medewerking opdrachtgever

6 .1        Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Rosie Tanner Education Consultant gesloten overeenkomst.

6 .2        Opdrachtgever zal Rosie Tanner Education Consultant steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

6 .3        Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.

6 .4        Rosie Tanner Education Consultant is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een medewerker door een andere medewerker, eventueel werkzaam bij een door Rosie Tanner Education Consultant in te schakelen derde, te vervangen.

7. Zorgvuldigheidsbeginsel

7.1          Rosie Tanner Education Consultant zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht. Zij werkt alleen met gekwalificeerde mensen.

7.2          In de uitvoering draagt Rosie Tanner Education Consultant zorg voor een kwaliteit die van een goede onderwijsondersteunende instelling mag worden verwacht.

7.3          Rosie Tanner Education Consultant behartigt de opleidingsbelangen van de deelnemers.

8. Rechtzekerheidsbeginsel

8.1          Op alle opleidingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht die wordt uitgevoerd door Rosie Tanner Education Consultant ten behoeve van een opdrachtgever zijn de “Leveringsvoorwaarden Rosie Tanner Education Consultant” van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. De leveringsvoorwaarden zijn ook eventueel te downloaden van de website van Rosie Tanner Education Consultant.

9. Klachtenregeling

9.1          Rosie Tanner Education Consultant heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle Diensten die aan de Opdrachtgevers worden geleverd.

9.2          Een klacht dient schriftelijk aan Rosie Tanner Education Consultant te worden gericht, op straffe van verval van recht van klagen, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt hadden kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking schriftelijk aan Rosie Tanner Education Consultant te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.

9.3          Rosie Tanner Education Consultant neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.

9.4          De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

9.5          Rosie Tanner Education Consultant zal haar resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.

9.2         Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de wettelijke termijnen bewaard.

10. Intellectuele eigendom

10 .1      Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Rosie Tanner, Education Consultant de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes.

Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat ontwikkelde producten voor privé gebruik mogen gebruikt worden door deelnemers van de opleiding.

10 .2      Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Rosie Tanner Education Consultant, binnen twee weken, aan Rosie Tanner Education Consultant te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Rosie Tanner Education Consultant zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van de opdrachtgever(s) te vorderen.

11. Aansprakelijkheid

11 .1 Iedere aansprakelijkheid van Rosie Tanner Education Consultant uit de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheid van Rosie Tanner Education Consultant in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden gekregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Rosie Tanner Education Consultant te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000 (tien duizend euro).

11 .2 Iedere aansprakelijkheid van Rosie Tanner Education Consultant voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Rosie Tanner Education Consultant en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rosie Tanner Education Consultant.

11 .3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Rosie Tanner Education Consultant zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

12. Vergoeding

12.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte /overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13. Betalingscondities

13.1       Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Rosie Tanner Education Consultant te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Rosie Tanner Education Consultant aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad. 1% per maand.

13.2       Rosie Tanner Education Consultant is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.

13.3       Rosie Tanner Education Consultant brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en korter duurt dan één maand. In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.

13.4       Rosie Tanner Education Consultant is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.

13.5       De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

13.6       Rosie Tanner Education Consultant is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Rosie Tanner Education Consultant zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso - tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

13.7       Indien Rosie Tanner Education Consultant in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Rosie Tanner Education Consultant in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

13.8       De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

14. Overmacht

Bij overmacht heeft Rosie Tanner Education Consultant ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Rosie Tanner Education Consultant in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

15. Ontbinding

15.1       Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Rosie Tanner Education Consultant richt, zal hij te allen tijde eerst Rosie Tanner Education Consultant schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

15.2       Indien Rosie Tanner Education Consultant met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Rosie Tanner Education Consultant steeds het recht op vergoeding van alle vermogens - schade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Rosie Tanner Education Consultant verrichte prestaties en heeft Rosie Tanner Education Consultant onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

15.3       Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Rosie Tanner Education Consultant gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegen Rosie Tanner Education Consultant te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Rosie Tanner Education Consultant gerechtigd om na een schriftelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden”.

16. Geheimhouding

Rosie Tanner Education Consultant en opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie.

Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

17. Toepasselijk recht en forum

De rechtsverhouding tussen Rosie Tanner Education Consultant en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Amersfoort, 2018